Liên hệ:

1. Ông Nguyễn Bác Ái – XV2A. ĐT: 0918-456767

2. Ông Bùi Quang Huy – XV2B. ĐT: 0903-763358